ข้อปฏิบัติกรณีที่สารเคมีหกรั่วไหล

blog

First on the scene (ข้อปฏิบัติกรณีที่สารเคมีหกรั่วไหล)
KEY POINT
1.Protect yourself use safe approach
    มีการป้องกันตนเองด้วยวิธีที่ถูกต้องและปลอดภัย
2.Identify Harzards
    มีการระบุชนิดและประเภทของสารเคมีหรือวัตถุที่เป็นอันตราย
    พร้อมทั้งสาเหตุของปัญหาอย่างชัดเจน
3.Secure the scene
ิ    ปิดล้อมพื้นที่อันตราย เพืื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน
4.Obtain futhre Aid & Assistance
    ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานหรือส่วนที่เกี่ยวข้อง
5.Safe site entry
   กำหนดแนวเข้า-ออก พร้อมทั้งปิดล้อมพื้นที่เกิดเหตุ

ข้อไม่ควรปฏิบัติ
• อยู่ใกล้วัตถุที่รั่วไหลมากเกินไป
• ฉีดน้ำลงบนสารเคมีโดยตรง
• จุดไฟเป็นสัญญาณแจ้งเหตุ
• ปราศจากอุปกรณ์ในการป้องกันที่เหมาะสม

ข้อควรปฏิบัติ
• Pre plan
   มีการวางแผนสำหรับเหตุฉุกเฉินล่วงหน้า 
• Identify Harzards
   มีการระบุชนิดและประเภทของสารเคมีหรือวัตถุที่เป็นอันตรายอย่างชัดเจน 
• Identify Resource
   มีการระบุแยกชนิดและประเภทของทรัพยากร เพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉิน
• Plan for Evacuation
   มีการวางแผนอพยพ กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
• Establish Roles of Agecies
   มีการแบ่งแยกบทบาทและหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ ในกรณีเกิดเหตุอย่างชัดเจน
 

April 18 , 2018